top of page

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici feta per un tècnic competent que té per objecte de determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.  

Aquests informes representen una gran oportunitat per a què els usuaris siguin conscients de l’estat dels seus edificis, i de com  poden millorar la sostenibilitat, l’eficiència energètica, la funcionalitat i les condicions d’accessibilitat de l’edifici de forma planificada.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

La inspecció tècnica de l'edifici és obligatòria per: 

 • Els edificis amb ús d’habitatge, sempre que es compleixi qualsevol dels supòsits següents:

  • A partir de l'any que l'edifici compleixi 45 anys d'antiguitat.

  • Si ho determinen programes o ordenances locals, que han de respectar com a mínim el que estableix la normativa vigent.

  • Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics d’ajuts per al foment de la rehabilitació.

 

Els edificis d’habitatges unifamiliars que disposin de cèdula d’habitabilitat vigent en el moment d’assolir els terminis fixats en aquest calendari no tenen l’obligació de presentar l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici fins a la data que caduqui la cèdula.

En el cas d’edificis que duguin a terme rehabilitacions integrals, i disposin de llicència de primera ocupació el termini d’antiguitat de 45 anys de l’obligació de passar la inspecció tècnica s’inicia a partir de la data de finalització de les obres de rehabilitació integral que fixi el certificat final d’obra i habitabilitat.

 

Estan exempts de passar la ITE els edificis per als quals s’hagi iniciat l’expedient de declaració de ruïna.

D’acord amb la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, no disposar de l’informe d’inspecció tècnica de l’edifici és una infracció greu en matèria de qualitat del parc immobiliari, en els supòsits en què sigui exigible, i pot comportar sancions.

 

Què inclou el servei:

 • Desplaçament i Visita a l'Edifici

 • Tramitació de l'Informe Tècnic 

 • Visat 

Quins documents obtindràs:

 • Certificat d'Aptitud de l'Edifici

Edificio blanco

sense compromís!

bottom of page